Тийм
Үгүй
И-мэйл хаяг
Утасны дугаар
Нууц үг
Нууц үгээ дахин оруулна уу
Оруулсан утгуудаа нягтална уу!

11 11 ТӨВ нь иргэддээ нээлттэй, тунгалаг төрийг цогцлохын тулд хүнд суртлыг халж, хурдан шуурхай үйлчилгээг эрхэмлэж, иргэдийн саналыг 12 төрлийн сувгаар хүлээн авч, түүнд тодорхой хариулт өгч, шийдвэрлэхийг эрхэмлэн ажиллаж байна.