Тийм
Үгүй

11 11 ТӨВ нь иргэддээ нээлттэй, тунгалаг төрийг цогцлоохын тулд хүнд суртлыг халж, хурдан шуурхай үйлчилгээг эрхэмлэж, иргэдийн саналыг 12 төрлийн сувгаар хүлээн авч, түүнд тодорхой хариулт өгч, шийдвэрлэхийг эрхэмлэн ажиллаж байна.